Prenos in možnost izrabe letnega dopusta

Glede odreditve in izrabe letnega dopusta je bilo že veliko napisanega v prispevku Odreditev in izraba letnega dopusta. Še vedno pa se pogosto pojavljajo vprašanja v zvezi z rokom izrabe letnega dopusta in prenosom le tega. Prenos in možnost izrabe letnega dopusta je problematika, ki jo pogosto obravnava tudi Vrhovno sodišče RS, saj je s tega področja nemalo delovnopravnih sporov. Stališče sodne prakse je Vrhovno sodišče RS ponovno povzelo v novejši sodbi VIII Ips 42/2019 z dne 14.01.2020.

Kot že navedeno v prispevku z naslovom Odreditev in izraba letnega dopusta, ima delavec v skladu z 162. členom ZDR-1 pravico dopust za tekoče leto izrabiti do 30.06. naslednje leto. Slednje pa ne vključuje položaja, v katerem delavec pred potekom obdobja za prenos ni imel dejanske možnosti izvršitve te pravice. Če torej delavec dejansko ni imel možnosti izrabe letnega dopusta tudi do poteka obdobja za prenos, tega lahko še vedno izrabi.

V kolikor delavec ni imel dejanske možnosti izrabiti celotnega letnega dopusta do 30.06., mu pravica do izrabe tudi po 30.06. ne ugasne. Tudi v kolikor bi slednje nacionalna zakonodaja omogočala, se lahko delavec sklicuje na 31. člen Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ter sodno prakso SEU (C-684/16 – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften).

Prenehanje delovnega razmerja

Če je prišlo do prenehanja delovnega razmerja in delavec do poteka odpovednega roka ni izkoristil celotnega pripadajočega dopusta, je izjemoma mogoč dogovor o denarnem nadomestilu za neizrabljen dopust. Če delodajalec takšnega dogovora ni pripravljen skleniti, pa ima delavec tudi druge pravice npr. do ustrezne odškodnine zaradi kršitve pogodbenih obveznosti v času trajanja delovnega razmerja.

Tako kot že navedeno v prispevku Odreditev in izraba letnega dopusta se delodajalcem priporoča, da delavce v primeru, da dopusta ne koristijo, poučijo o njihovih pravicah glede izrabe dopusta in konkretno poskrbijo, da imajo delavci dejansko možnosti izrabiti plačani letni dopust. Dolžnost delodajalcev je delavce (pravočasno) vzpodbuditi, da naj koristijo letni dopust ter jih tudi poučiti o posledicah, do katerih bo prišlo (izgube pravice), če tega ne bodo storili.

Prenos in možnost izrabe letnega dopusta je glede na vse navedeno potrebno vedno znova presojati glede na konkretne okoliščine. Pravice delavcev niso neomejene, vedno znova pa se poudarja praksa Sodišča EU ter vprašanje usklajenosti nacionalne zakonodaje z mednarodnim pravom.