Obvezni splošni akti podjetja

Delavec pride na delo v alkoholiziranem stanju. V proizvodnji pride do verbalnega spora med delavci. Delavka meni, da se nad njo izvaja »mobing«. To je samo nekaj življenjskih primerov, ki pričajo o tem, kako pomembno vlogo imajo obvezni splošni akti v podjetju.    

Pogosto podjetniki spregledajo (ali menijo, da jih ne potrebujejo), da so obvezni splošni akti nujni in jih je ob odprtju podjetja potrebno sprejeti, saj obveznost sprejetja teh določa zakon. Pri tem se podjetniki lahko odločijo bodisi za sprejetje samo obveznih splošnih aktov, lahko pa sprejmejo tudi druge, ki pripomorejo k bolšji organizaciji delovnega procesa.

Akt o sistemizaciji delovnih mest

Je obvezen samo za delodajalce, ki imajo več kot 10 zaposlenih. V aktu se določijo dolžnosti, obveznosti in odgovornosti zaposlenih, načrtovanje in izvajanje kadrovske politike podjetja ter vnaprej uredijo podlage za sklepanje delovnih razmerij. Akt o sistemizaciji delovnih mest ima veliko vlogo pri podajanju odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, saj vam lahko postopek odpovedi bistveno olajša.

Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti, uživanja drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu

Je namenjen določanju postopka in načina ugotavljanja, če je delavec na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc.V primeru, da pride delavec na delo v alkoholiziranem stanju je za zakonito in pravilno ugotavljanje stanja delavca, potrebno imeti veljaven pravilnik.

Pravilnik o ukrepih delodajalca za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu

Pogosto je znan kot »pravilnik o mobingu«. Mobing je v zadnjih letih pogosto uporabljena beseda. Pa res veste, katera dejanja predstavljajo mobing in kako ukrepati? Sprejetje pravilnika je nujno zaradi zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja.

Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu

Pravilnik je obvezen od leta 2015, delodajalci pa tega v praksi zelo pogosto nimajo sprejetega. Ugotavljanje problematike na  posameznih delovnih mest ter izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu (npr. team-building, sveže sadje) pripomore k vzpodbudnemu in zdravemu delovnemu okolju.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Akt je obvezen za delodajalce, ki imajo vsaj 50 zaposlenih. Pravilnik je potrebno sprejeti v skladu s smernicami in priporočili Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Je obvezen akt, ki ga mora imeti vsako podjetje, ki zaposluje vsaj eno osebo ter tudi samostojni podjetnik. Takšno izjavo za vsako posamezno podjetje izda ustrezno usposobljen strokovnjak. V njej delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen. Izjava je bistvenega pomena v primeru poškodbe na delovnem mestu.

Pravilnik o računovodstvu

Navedeni akt je obvezen na podlagi Zakona o računovodstvu. V pravilniku se uredijo naloge in organizacija računovodstva ter pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi podjetja.

Zgoraj navedeni obvezni splošni akti so nujni za zagotavljanje zakonskega minimuma, vendar pa se v določenih primerih (npr. pregled s strani delovne inšpekcije ali delovnopravni spor) slednje izkaže za nezadostno. Sprejetje dodatnih »neobveznih« splošnih aktov (npr. pravilnik o delovnem času, pravilnik o službenih vozilih, ipd..) se priporoča glede na dejavnost in potrebe podjetja.