Izplačilo plače neupravičeno odsotnemu delavcu

Plačilo za opravljeno delo je temeljna obveznost delodajalca. Vse do leta 2019 veljalo, da je delavec upravičen do plačila tudi v primeru, da je bil od dela neupravičeno odsoten. Izplačilo plače neupravičeno odsotnemu delavcu tako vsaj v sodni praksi vse do leta 2019 ni bilo sporno.

Stališče Višjega in delovnega socialnega sodišča

Sodišče je vsa leta zavzemalo stališče, da delodajalec ne more zadržati izplačila plače delavcu, ki je bil z dela neupravičeno odsoten. Pri tem se je sklicevalo na dejstvo, da med delavcem in delodajalcem obstaja delovno razmerje, zato je delavec upravičen do plačila. Delodajalec je bil plačo dolžan izplačati ne glede ali delavec svojo obveznost opravljati delo izpolnjuje ali ne. Takšno stališče je prevladalo, ker je delavec, kot šibkejša stranka dodatno zaščiten skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Nasprotno pa ima delodajalec možnost zoper delavca začeti postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Revizijsko mnenje Vrhovnega sodišča RS

Vrhovno sodišče RS je s sodbo opr. št. VIII Ips 206/2018 z dne 08.10.2019 odločilo, da je stališče Višjega sodišča napačno. Res je, da je temeljna obveznost delodajalca izplačilo plače, vendar pa obveznost izplačila plače ni avtomatična posledica obstoja delovnega razmerja med strankama. Obveznost izplačila plače predstavlja protidajatev za opravljeno delo. Zgolj izjemoma, v primerih, ki jih določa zakon, je delavec upravičen do nadomestila plače tudi v času, ko ne opravlja dela.

Plačilo za delo je pravica delavca, vendar le za opravljeno delo.

Izplačilo plače neupravičeno odsotnemu delavcu oz. nadomestila plače tako ni samoumevno. To pripada delavcu samo v primeru, ko je delavec odsoten z dela zaradi enega od razlogov, ki so zakonsko določeni ali dogovorjeni. Veljavna zakonodaja ni nikoli predvidevala obveznosti plačila nadomestila plače v primeru neupravičene odsotnosti delavca z dela.

Glede na navedeno je sodna praksa le spremenila stališče in odločila, da izplačilo plače neupravičeno odsotnemu delavcu, ni njegova pravica. Plačilo za delo je pravica delavca, vendar le za opravljeno delo. Postopanje delodajalca v takšnem primeru je lahko zelo učinkovito, če ima delodajalec sprejete ustrezne splošne akte, o čemer je bilo govora v tem članku (Obvezni splošni akti podjetja).